Aaholm A/S
Langebjergvænget 15
4000 Roskilde
Tlf.:  +45 27 59 45 80
Email: john@aaholm.dk

Vest afdeling
Rønhøjvej 25
8300 Odder
Tlf.:  +45 22 68 98 04
Email: kbl@aaholm.dk

holder

Aaholm - Vi arbejder med kreative glasfacader

slide

Elegante glasfacader

slide

Seværdige glasfacader

slide

Døre - facader - vinduer - glastage

slide

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser - 2019

Som PDF - Aaholm's almindelig salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al virksomhed, der udøves af Aaholm og alle med Aaholm koncernforbundne selskaber, med mindre andet er aftalt. Dette betyder, at bl.a. alle tilbud, ordrebekræftelser, aftaler om levering af varer og/eller ydelser samt al rådgivning afgives, indgås eller foretages på de vilkår og forudsætninger, der er indeholdt heri.

1. Definitioner
Ved Aaholm forstås det selskab, der enten har a) indgået aftale med en Køber om levering af varer og/eller ydelser eller b) foretaget en handling/undladelse eller afgivet en erklæring.
Ved Køber forstås den person, der enten a) har indgået en aftale med Aaholm om levering af varer og/eller ydelser eller b) er adressaten for en handling, undladelse eller erklæring fra Aaholm’s side.

2. Aftalegrundlaget
Individuelle aftaler om fravigelse af Aaholm’s salgs- og leveringsbetingelser er kun gældende, når dette utvetydigt og explicit fremgår af ordrebekræftelsen eller en efter ordrebekræftelsens afsendelse indgået skriftlig ændring.
Aftale om levering af varer eller ydelser er først endeligt indgået ved Aaholms modtagelse af en af Køber underskrevet ordrebekræftelse inkl. fordrede tegninger. Aaholm er alene forpligtet til at levere i overensstemmelse med det i ordrebekræftelsen angivne.
Aaholm kan omkostningsfrit tilbagekalde et tilbud eller en ordrebekræftelse, indtil det tidspunkt, hvor disse er accepteret af Køber. Aaholm kan endvidere omkostningsfrit annullere en aftale, såfremt Aaholm’s underleverandører afviser at acceptere en ordre.
Køber er forpligtet til straks at sikre, at indholdet af ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med det aftalte og i modsat fald straks give Aaholm meddelelse derom. Køber kan indtil kl. 12.00 dansk tid på andendagen efter ordrebekræftelsens datering anmode om ændringer til ordrebekræftelsen. Såfremt fejlmeddelelsen eller ændringsønskerne kan accepteres, foretager Aaholm konsekvensændringer i overensstemmelse hermed og fremsender en ny ordrebekræftelse til underskrivelse og returnering.

3. Priser og betaling
Alle priser er angivet ekskl. moms, told og andre afgifter, forsikring og transportomkostninger. Aaholm fakturerer forudbetaling af paller og anden forsendelsesemballage. Dette vedbliver med at være Aaholm’s ejendom, og skal af Køber hurtigst muligt returneres for egen regning og risiko, hvorefter forudbetalingen returneres til Køber.
Aaholm forbeholder sig ret til uden varsel at regulere enhver pris, såfremt der i tiden fra tilbudets afgivelse til enten a)aftale er indgået eller b)leveringstiden indtræder ændringer på mere end + 5% i produktions- og indkøbsomkostningerne, herunder underleverandørernes priser og valutakurser. Reguleringen kan kun ske, hvis ændringerne ikke skyldes Aaholm’s forhold og da højst med et beløb svarende til de dokumenterede ændringer.
Betaling skal ske senest ved leveringen/hver dellevering. Aaholm er til enhver tid berettiget til at fakturere en forholdsmæssig del af prisen fastsat ud fra omfanget af udført arbejde, indkøbte materialer, leverede varer og ydelser set i forhold til den samlede leverance. Er en betalingsplan aftalt, skal betaling finde sted til de aftalte tidspunkter. Køber har 14 løbedage, hvorefter et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned pålægges.
Køber er ved aftalens indgåelse forpligtet til at stille anfordringsgaranti eller remburs efter Aaholm’s nærmere anvisninger.
Alle varer sælges med ejendomsforbehold, således at Aaholm er berettiget til at tage varen tilbage, såfremt Køber helt eller delvist misligholder sin betalingspligt.
Køber er ikke berettiget til at foretage modregning af eller tilbageholdelse i købesummen for eventuelle mangelskrav eller lignende.

4. Levering Ydelser anses for leveret når arbejdet er udført.
Varer leveres EXW Aaholm’s adresse. Levering anses således for sket ved Aaholm’s meddelelse om, at varen er klar til afhentning. Køber bærer alle omkostninger ved afhentningen.
Såfremt Aaholm har påtaget sig forsendelsen af varerne, sker leveringen ved ankomsten til stedet for det tidsmæssigt førstkommende af enten a) overgivelse til den af Køber opgivne transportør eller tredjemand eller b) overgivelse til Køber. Køber skal være behjælpelig ved aflæsningen, der sker for Købers regning og risiko.
Såfremt Køber misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Aaholm berettiget til at debitere lagerleje med 3% af prisen pr. påbegyndt måned og fakturere omkostninger ved ekstraudkørsel m.v. Såfremt Købers forsinkelse må anses for væsentlig, er Aaholm berettiget til at ophæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende.

5. Købers forpligtelser
Køber er forpligtet til at foretage alle de handlinger, som med rimelighed kan forventes for at sætte Aaholm i stand til at foretage levering i overensstemmelse med aftalen.
Køber er endvidere forpligtet til uden ugrundet ophold at sørge for afhentning af varen, ligesom Køber i god tid inden aftalt leveringstid skal give Aaholm meddelelse om, hvilken afhentningsmåde, Køber ønsker at anvende.
Køber skal ved leveringen foretage en sådan undersøgelse af salgsgenstanden, som kræves af ordentlig forretningsbrug. En sådan undersøgelse skal gentages umiddelbart inden leveringen. Alle konstaterbare mangler ved varen og ydelsen samt eventuelle afvigelser i forhold til ordrebekræftelsen skal noteres og straks skriftligt meddeles Aaholm.

6. Misligholdelsesbeføjelser
Køber er kun berettiget til at gøre beføjelser som følge af forsinkelse gældende ved en forsinkelse på mere end 14 arbejdsdage. Det er en betingelse, at Køber har rykket skriftligt og meddelt Aaholm en rimelig frist for levering, ligesom forsinkelsen skal skyldes forhold, Aaholm er ansvarlig for.
Aaholm kan undtagelsesvist med et varsel på 2 arbejdsdage vælge at foretage dellevering og/eller udskyde ethvert leveringstidspunkt med op til 20 arbejdsdage, uden at dette kan betragtes som en forsinkelse. Alle efterfølgende leveringstidspunkter udskydes automatisk tilsvarende, medmindre andet meddeles.
Såfremt Køber er forsinket med betaling eller garantistillelser, er Aaholm berettiget til at standse arbejdet og udskyde ethvert leveringstidspunkt med det antal dage + 25% forsinkelsen varer samt kræve erstatning for tab.
Ved mangler er Køber berettiget til at kræve afhjælpning indenfor en rimelig frist henset bl.a. til Aaholm’s og underleverandørernes sædvanlige leveringstider. Aaholm kan efter eget valg foretage afhjælpning ved reparation og/eller omlevering. Mangler, der ikke er væsentlige, berettiger ikke Køber til at gøre andre mangelbeføjelser gældende. Ved vurderingen af en mangels væsentlighed skal henses til manglens art, karakter og omfang set i relation til den samlede berørte leverance/delleverance.
Afhjælper Aaholm ikke en væsentlig mangel, er Køber berettiget til at ophæve aftalen for den berørte leverance/delleverance. Det er en betingelse, at Køber har rykket skriftligt og meddelt Aaholm en yderligere rimelig frist for afhjælpning, ligesom den manglende afhjælpning skal skyldes forhold, Aaholm er ansvarlig for.
Ved behørig gennemført afhjælpning kan Køber ikke gøre andre beføjelser eller erstatningskrav gældende.
Følgende forhold kan ikke anses for en mangel: a) Afvigelser i farvetoner i glas, herunder farvenuancer i belagte glas og interferencer i isoleringsruder, b) ændring i glassets funktionsdata som følge af glassets indbygning i en given konstruktion, c) konkave eller konvekse udbøjninger i hermetisk forseglet glas som følge af ændringer i det udefra kommende tryk, f. eks. grundet vejrlig, indbygningshøjde over havets overflade og andet, og d) udbøjning på op til 5 mm pr. løbende meter samt farvede ringe, ”irisationer” eller andre optiske forstyrrelser i hærdet glas.
Såfremt Køber vil gøre en misligholdelsesbeføjelse gældende, skal Køber give Aaholm skriftlig meddelelse herom straks efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Køber skal endvidere uden ugrundet ophold give Aaholm meddelelse om, hvilken misligholdelsesbeføjelse Køberen ønsker at benytte sig af. Undlader Køber dette, har Køber fortabt sin ret til at gøre misligholdelsen gældende.
Køber er ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af, a) at Køber har foretaget mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændring af produktet uden Aaholm’s skriftlige samtykke og/eller reparation af produktet, udført af Køber eller en af Køber antaget tredjemand, b) at varen af Køber ikke er forsvarligt opbevaret, anvendt korrekt og til sædvanligt brug, eller c) at materialer eller halvfabrikata leveret eller foreskrevet af Køber er uegnede til formålet.
Køber kan gøre mangelbeføjelser gældende i 5 år fra leveringen. Såfremt Køber ikke kan dokumentere at have undersøgt leverancen senest 4 år efter leveringen, jf. pkt. 5, udløber førnævnte periode 4 år efter leveringen.
Ved leveringer til skibe og boreplatforme i offshore-sektoren kan Køber gøre mangelbeføjelser gældende i 1 år fra leveringen. Omlevering kan ske til det sted, hvor den mangelbehæftede vare oprindeligt blev leveret.

7. Erstatning og produktansvar
Aaholm’s erstatningsansvar forudsætter, at Køber er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, jf. pkt. 6, samt enten a) at misligholdelsen er en følge af forsætlig eller groft uagtsom adfærd hos Aaholm eller hos tredjemænd, som Aaholm er ansvarlig for, eller b) at Aaholm er ansvarlig efter reglerne om produktansvar.
Aaholm fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance, udgifter til advokat eller sagkyndig bistand og tabt arbejdsfortjeneste. Aaholm er endvidere ikke ansvarlig for tab – direkte og indirekte - som følge af, at leverancen har forvoldt skade på fast ejendom eller løsøre.
Aaholm’s samlede akkumulerede erstatningsansvar overfor Køber er begrænset til et beløb svarende til den pris, Køber er forpligtet til at betale for den misligholdte leverance, dog maksimalt det beløb der i ordrebekræftelsen er angivet som den samlede pris for levering af varen og/eller ydelsen. Aaholms samlede akkumulerede erstatningsansvar overfor Køber kan under ingen omstændigheder overstige kr. 1.000.000 pr. aftale.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod Køber om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal Aaholm straks underrettes herom.

8. Force majeure
Aaholm er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt dette skyldes en hindring uden for Aaholm’s kontrol, såsom strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. I disse tilfælde er Aaholm berettiget til at udskyde leveringstiden på ubestemt tid eller til at ophæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, skal Aaholm meddele, hvornår levering kan finde sted.

9. Underleverandører
Aaholm forbeholder sig ret til at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

10. Overdragelse
Aaholm er berettiget til uden Købers samtykke at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et koncernforbundet selskab.

11. Beskyttelse af rettigheder
Køber erhverver ingen rettigheder over Aaholm’s immaterielle rettigheder. Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om Aaholm’s produktion og/eller produktet, og Aaholm forbeholder sig ret til at gøre erstatningsansvar gældende, såfremt Aaholm’s rettigheder krænkes.

12. Reference
Aaholm er berettiget til at anvende Køber som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for Køber.

14. Lovvalg og værneting
Forholdet mellem Aaholm og Køber er underlagt dansk rets almindelige regler, bortset fra den internationale købelov (CISG). Aaholm har eksklusivt værneting i Danmark, og enhver tvist mellem parterne skal afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige.